O nás

Spoločnosť má tradíciu už od roku 1993

  • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.11.1993 a  je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel s.r.o. vl.č.144/R
  • Spoločnosti Tedos, spol. s r.o. vydal Okresný úrad v Bánovciach nad Bebravou, odborom živnostenským a ochrany spotrebiteľa Živnostenský list pod spisovým číslom ŽO. živnostenský register číslo: 301-2139
  • Koncesnou listinou č Žo 194/1994 Cg zo dňa 10.05.1994 bolo spoločnosti Tedos, spol. s.r.o. udelené živnostenské oprávnenie na vykonávanie koncesovanej živnosti: „Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, dovoz a odvoz smetí“, dátum vzniku oprávnenia od 12.05.1994
  • Z dôvodu zmeny legislatívy Okresný úrad v Bánovciach nad Bebravou vydal dňa 9.12.2002 živnostenský list č 301-2139, vykonávanie nasledovnej živnosti: „Nakladanie s nebezpečnými odpadmi, dovoz a odvoz smetí“, vznik živnostenského oprávnenia dňa 12.05.1994
  • Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je nakladanie s odpadom a poskytovanie komunálnych služieb v regióne Mesta Bánovce nad Bebravou. Spoločnosť od roku 1994 poskytuje služby pohrebníctva a vykonáva správu cintorínov

Súčasnosť: 

V roku 2016 došlo k zmene majiteľskej štruktúry spoločnosti.  Víziou nového vedenia je transformácia na modernú spoločnosť zameranú na kvalitné poskytovanie celého spektra komunálnych služieb s vysokým dôrazom na znižovanie environmentálnej záťaže spôsobovanej tvorbou a spracovaním odpadov. Majetok spoločnosti disponuje všetkými potrebnými certifikátmi a pravidelnými revíziami zabezpečujúce ich bezpečnú prevádzku. S poukazom na vysoký dôraz na odbornosť a bezpečnosť pracovníkov  a pracovných postupov spoločnosti zabezpečujeme priebežné vzdelávanie, doškoľovanie a  preskúšanie odbornej spôsobilosti zamestnacov. 

Ako hlavný nástroj napĺňania tejto vízie je revitalizácia vozového parku, automatizácia procesov,  zmena prístupu k vzdelanostnej úrovne zamestnancom a ich materiálového zabezpečenie.  Vhodný stupeň informatizácie spoločnosti vytvorí potrebný efekt automatizácie procesov s cieľom minimalizácie chybovosti, zvýšenia užívateľského komfortu a kvality poskytovaných služieb. Dosiahnutie cieľa minimalizácie environmentálnej záťaže spôsobenou ľudskou činnosťou   zabezpečujeme aplikáciou najnovších poznatkov pri spracovaní odpadov, pričom kladieme dôraz na zvyšovanie environmentálnej uvedomelosti u samotných pôvodcov odpadov, čiže u občanov, obcí a obchodných alebo neobchodných spoločností. 

S nástupom nových informačných systémov sme schopní zabezpečiť potrebné legislatívne požiadavky v zmysle aktuálnych  platných predpisov Slovenskej republiky a vyhodnocovať v časovom rade vývoj tvorby a spracovania jednotlivých frakcií odpadov. Vysoký dôraz je kladený na vytvorenie spätnej väzby od našich spotrebiteľov za účelom zlepšovania procesov, rozširovania služieb a zvýšenia úrovne kvality.