Zmesový komunálny odpad

V smernici EÚ o skládkach odpadov (1999/3/EC) je komunálny odpad definovaný ako odpad z domácností, ako aj iný odpad, ktorý vzhľadom na svoju povahu alebo zloženie je podobný odpadu z domácností.

Komunálne odpady:

Svoju definíciu komunálneho odpadu priniesol aj Medzinárodný panel pre klimatické zmeny - IPCC. Podľa usmernenia pre Národnú inventarizáciu skleníkových plynov (5/2006), MSW je všeobecnedefinovaný ako odpad zhromažďovaný obcami či inými miestnymi orgánmi.  

Komunálne odpady zahŕňajú:

  •  domový odpad
  •  odpad zo záhrad a parkov
  •  odpad z obchodov a inštitúcii

zdroj: TVIP 2014, 23. - 25.4.2014, Hustopeče 

Systém zberu komunálnych odpadov v Obci

Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.

Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu (VZN Obce) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchtoodpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas;

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Povinnosti pôvodcu komunálnych odpadov

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Zákazy pre pôvodcu komunálnych odpadov

a) ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,

b) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládkuodpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

c) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona.