Odpad

Enviromentálna uvedomelosť pre všetkých.

Členenie odpadov  a základné povinnosti v zmysle Zákona č. 79/2015 o odpadoch Z. z.

Komunálne  odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako  samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahujeiné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad povytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osoboualebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobnéstavebné odpady.

Vývoz odpadu VOK je spoplatnený podĺa aktuálneho ceníka (dostupný v sídle spoločnosti alebo mailom na vyžiadanie). Objem VOK si môžete zvoliť od 5-10m3 v závislosti na predpokladanom druhu odpadu.


Cena za likvidáciu odpadu je súčtom ceny za uloženie odpadu na skládke a ceny dopravy


Cena úloženia na skládku je refakturovaná v pomere 1:1 podľa cenníka služieb na skládke. Cena sa líši podľa katalógového čísla/druhu odpadu  a je udávaná za tonu privezeného odpadu. Katalógové číslo odpadu určí výlučne pracovník skládky a zároveň hmotnosť odpadu je odvážená na certifikovanom meradle pri vstupe na skládku. 

Vzorec: Cena uloženia odpadu na skládke = (cena podĺa katalógového čísla odpadu x hmotnosť + zákonný poplatok) + daň z pridanej hodnoty


Cena dopravy sa skladá so súčtu cien za počet km jazdy a úkonov spojených s manipuláciou, napr. 
Pristavenie VOK kontajnera: počet km od sídlo spoločnosti - zákazník a späť, 2 manipulácie (naložiť a zložiť kontajner). 
Vývoz VOK kontajnera: počet km od sídlo spoločnosti - zákazník - skládka a späť a 2 manipulácie. 
Prenájom kontajnera je účtovaný  od štrvrtého dňa po pristavení. 


Vzorec: Cena dopravy = )celkový počet km x jednotková cena za km + počet manipulácií x jednotková cena za manipuláciu) + daň z pridanej hodnoty